Renginiai

Paroda

KONFERENCIJA IR PARODA „MOKINIŲ, TURINČIŲ KLAUSOS SUTRIKIMĄ, BENDRŲJŲ IR DALYKINIŲ KOMPETENCIJŲ UGDYMO PATIRTIS“

2011 m. lapkričio 4 d. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre organizuota konferencija „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo patirtis“. Į konferenciją atvyko svečiai iš kitų miestų sutrikusios klausos ugdymo įstaigų. Konferencijos tikslas – bendradarbiauti ir pasidalyti patirtimi apie sutrikusios klausos vaikų ugdymą, aptarti specialiųjų mokymo priemonių rengimo strategiją ir išryškinti tam tikras kompetencijas ugdančių mokymo priemonių poreikį.
Taip pat konferencijos dalyviai turėjo galimybę apsilankyti pirmą kartą  organizuotoje ugdymo įstaigų, ugdančių mokinius, turinčius klausos sutrikimą, parodoje „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo patirtis“. Parodą organizavo Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyrius, Kauno pedagogų kvalifikacijos centras, Lietuvos surdopedagogų asociacija bei Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų  ugdymo centras. Paroda siekiama skleisti Lietuvos respublikos sutrikusios klausos vaikų ugdymo įstaigų gerąją patirtį, ugdant mokinių bendrąsias ir dalykines kompetencijas, skatinti pedagogų bendravimą ir bendradarbiavimą, apžvelgti mokymo priemonių situaciją. 
Konferencijos atidaryme dalyvius sveikino Švietimo ir mokslo ministerijos ikimokyklinio ir pradinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Teresa Aidukienė, Lietuvos kurčiųjų draugijos pirmininkė, Respublikinio kurčiųjų reabilitacijos centro direktorė Roma Klečkovskaja, Kauno apskrities gestų kalbos vertėjų centro direktoriaus pavaduotojas Arūnas Bražinskas, Kauno pedagogų kvalifikacijos centro metodininkė Valerija Segalovičienė, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorė Laimutė Gervinskienė.
Pirmajame plenariniame posėdyje buvo aptarti reikalavimai specialiųjų mokymo priemonių rengimui ir jų leidimo situacija. Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro lietuvių kalbos mokytoja Sofija Liorančienė pristatė bendruosius reikalavimus specialiųjų mokymo priemonių, skirtų mokiniams, turintiems klausos sutrikimą, rengimui. Ji akcentavo esminius teksto, turinio, siužeto, kalbos stiliaus pritaikymo reikalavimus, atsižvelgiant į mokinio specialiuosius poreikius ir galimybes.
Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo  centro Gestotyros ir metodinių priemonių rengimo skyriaus atstovė Milda Pošiūtė-Žebelienė aptarė jau parengtas ir išleistas mokymo priemones kurtiesiems ir neprigirdintiems ir pristatė tas priemones, kurios bus išleistos 2011-2012 metais. Kalbėtoja sakė, kad daugiausia išleistų mokymo priemonių skirta mokinių komunikavimo kompetencijai ugdyti. Ji atkreipė dėmesį, kad nepaisant viso rengėjo indėlio ir pastangų rengiant priemones, ne visos priemonės yra tinkamos leidybai.
Antrajame plenariniame posėdyje Irena Pošienė, Šiaulių sutrikusios klausos klausos vaikų ugdymo centro mokytoja, pasidalijo patirtimi apie mokinių kompetencijų ugdymą mokant aplikacijos technikos technologijos pamokose. Pranešimą pagyvino filmuota medžiaga, kuri vaizdžiai iliustravo mokinių kūrybinę veiklą pamokose.
Konferencijoje mokytojai pristatė ir savo parengtas mokymo priemones. Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokytojas Ramūnas Kabelis pademonstravo savo sukurtą kompiuterinę gestų abėcėlės mokymosi priemonę, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro pedagogės Jurga Naimavičiūtė-Skuolienė ir Renata Kumštytė pristatė jau išleistą anglų kalbos mokymo priemonę „Happy Rill“ bei aptarė anglų kalbos mokymo specifiką, ugdant mokinius, turinčius klausos sutrikimą.
Gražia vyresniųjų mokinių ugdymo patirtimi ruošiant dailiųjų rankdarbių gamintoją pasidalino Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centro pedagogės Irena Seniūnienė ir jos kolegė.
Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro Specialiosios pagalbos ir konsultavimo skyriaus vedėja Renata Valaitytė-Ramuckienė apibendrino kompetencijas ugdančių specialiųjų mokymo priemonių parodą. Parodai priemones pateikė pedagogai iš Lietuvos sutrikusios klausos vaikų ikimokyklinio ugdymo centro,  Kauno lopšelio-darželio „Klausutis“, Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro, Šiaulių sutrikusios klausos vaikų ugdymo centro, Klaipėdos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos, Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro bei Vilniaus kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų reabilitacinio profesinio mokymo centro. Kiekviena įstaiga savo veiklą pristatė parengtoje mokyklos vizitinėje kortelėje.
Parodoje eksponuojamos 95 mokinių kompetencijas ugdančios specialiosios mokymo priemonės ir kiti gerosios darbo patirties pavyzdžiai, taip pat parengta minėtų įstaigų mokinių kūrybinių darbų ekspozicija.
Priemonės parodai pateiktos vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis ir jose pateiktomis mokinių bendrosiomis ir dalykinėmis kompetencijomis: bendroji kompetencija - mokėjimo mokytis, komunikavimo, pažinimo, socialinė, iniciatyvumo ir kūrybiškumo, asmeninė; dalykinės kompetencijos: komunikavimo, kultūrinė ir tarpkultūrinė    kompetencija (lietuvių kalba, lietuvių gestų kalba, užsienio kalba), matematinė kompetencija (matematika, geometrija), gamtamokslinė kompetencija (pasaulio pažinimas, biologija, chemija, fizika), socialinė kompetencija (istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, ekonomika, psichologija), bendroji meninė ir kultūrinė kompetencija (dailė, muzika, šokis, teatras, šiuolaikiniai menai), informacinė komunikacinė kompetencija (informacinės technologijos), technologinio raštingumo kompetencija (technologijos), bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo kompetencija (integruojamosios (mokymosi mokytis,  komunikavimo, darnaus vystymosi, sveikatos ir gyvenimo įgūdžių, kultūrinio sąmoningumo)  ir prevencinės programos).
Parodai pateikti įvairaus žanro darbai: mokymosi priemonės, kompiuterinės mokymosi priemonės, pratybų sąsiuviniai, metodinės priemonės, pamokų ir popamokinės veiklos aprašai, projektų, programų, konkursų, renginių aprašai, prevencinės ir socializacijos programos, pedagoginės veiklos tobulinimo tyrimas, paveldosauginio švietimo programa ir dėstymo metodika, filmų scenarijai, edukaciniai filmai, lankstinukai.
Parodai pateikti darbai skirti skirtingoms kompetencijoms ugdyti, tačiau daugiausia pateikta priemonių, ugdančių mokinių komunikavimo kompetenciją (24), socialinės kompetencijos ugdymui pateikta 16 darbų. Kitų kompetencijų ugdymui pateiktų priemonių skaičius įvairuoja. R.Valaitytė-Ramuckienė džiaugėsi, jog parodai pateiktos priemonės orientuotos į visapusišką mokinių bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymą, siekiant tenkinti mokinių specialiuosius poreikius, užtikrinti   ugdymo kokybę ir tęstinumą ir suteikti visapusiškas galimybes tolimesniam jų mokymuisi, profesinei ir asmeninei veiklai.
Konferencijos pabaigoje buvo priimta rezoliucija, kurioje išsakyti pasiūlymai:
1.    Numatyti mokymo priemonių kurtiesiems prioritetus ir atlikti priemonių poreikio tyrimą ir analizę, siekiant išsiaiškinti, kokias mokinių kompetencijas ugdančių priemonių poreikis šiuo metu yra didžiausias.
2.    Kviesti šalies kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigų dalykų mokytojus į metodinius pasitarimus ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
Konferencijos dalyviai nutarė tęsti bendravimą ir bendradarbiavimą siekiant gerinti sutrikusios klausos vaikų ugdymo kokybę.