Straipsniai

LSA istorija

Lietuvos surdopedagogų asociacijos (tuomet – draugija) ištakos siekia 1996 metus. Tų metų gruodžio 13-14 dienomis įvyko respublikinis surdopedagogų atstovų pasitarimas, kuris svarstė įvairius vaikų su klausos negalia ugdymo klausimus. Pasitarimo dalyviai dirbo, diskutavo 4 darbo grupėse, kuriose svarstė tokius svarbius klausimus: vaikų su klausos negalia ugdymo įstaigos; ugdymo proceso sėkmės ir nesėkmės; praktinis ir intelektualinis ugdymas; gestų kalba ugdymo procese.

Vienas iš svarbių klausimų, kuriuos aptarė pasitarimo dalyviai, buvo Lietuvos surdopedagogų draugijos steigimas. 1997 metų kovo 14 d. Kaune, tuometinėje Kauno neprigirdinčiųjų internatinėje mokykloje (dabar – Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras) įvyko steigiamoji Lietuvos Respublikos Surdopedagogų draugijos konferencija, kurioje dalyvavo 40 surdopedagogų iš Lietuvos mokyklų, kuriose mokėsi vaikai su klausos negalia. Pagrindine draugijos steigimo priežastimi surdopedagogai įvardijo tai, kad Švietimo ir mokslo ministerijoje nėra specialisto, kuris rūpintųsi vaikų su klausos negalia ugdymo reikalais; problemas, susijusias su šių mokinių ugdymu, svarsto, neįtraukiant mokytojų praktikos, nesitariant su jais.

Paskelbtas pagrindinis Surdopedagogų draugijos tikslas – ginti mokyklų interesus, tobulinti mokymo procesą.

1997 m. kovo 14 d. vykusi konferencija priėmė tokius nutarimus:

1997 m. balandžio 9 d. Lietuvos Respublikos Surdopedagogų draugija buvo oficialiai įregistruota Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, jos buveinės adresas – Uosio g. 7, Kaune.

2000 m. birželio 15 d. vyko pirmoji Surdopedagogų draugijos ataskaitinė rinkiminė konferencija, kurios metu naująja draugijos pirmininke buvo išrinkta Dalia Šarkienė, Kauno neprigirdinčiųjų internatinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Dalios Šarkienės iniciatyva 2000-2002 m. Surdopedagogų draugija organizavo respublikinį seminarų ciklą „Mokome naujai“, kurio metu seminarai buvo Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos mokyklose.

2003 metais buvo parengtas ir išleistas informacinis leidinys apie Lietuvos Respublikos sutrikusios klausos vaikų ugdymo įstaigas „Į garsų ir žodžių pasaulį“.

2004 m. birželio 15 d. Lietuvos Respublikos Surdopedagogų draugijos ataskaitinėje-rinkiminėje konferencijoje pirmininke buvo išrinkta Rasa Jankevičienė, Kauno neprigirdinčiųjų internatinės mokyklos Surdopedagogikos informacijos ir metodikos skyriaus vedėja, kuri vadovavo draugijos veiklai iki 2010 m. spalio 25 dienos. 2009 m. balandžio 24 d. įvyko tarptautinė konferencija „Gestų kalba mokykloje, praeitis, dabartis ir vizija“.

Nuo įsisteigimo 1997 metais Lietuvos Respublikos draugijos narių skaičius išaugo iki 107 narių 2010 metais. 2010 m. spalio mėn. draugijos nariai, susirinkę į ataskaitinę rinkiminę konferenciją Kaune, nutarė, kad reiktų pakeisti organizacijos pavadinimą, įstatus. 2010 m. spalio 25 dieną naująja draugijos pirmininke buvo išrinkta Kauno kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro direktorė Laimutė Gervinskienė. 2011 m. balandžio 29 d. Lietuvos Respublikos Surdopedagogų draugija tapo Lietuvos surdopedagogų asociacija, buvo įregistruoti nauji jos įstatai.

2011 m. lapkričio 4 d. Kaune buvo organizuota respublikinė konferencija „Mokinių, turinčių klausos sutrikimą, bendrųjų ir dalykinių kompetencijų ugdymo patirtis“, taip pat vyko visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kurio metu buvo priimti sprendimai dėl stojamojo ir metinio nario mokesčių padidinimo.

Nuo 2012 m. sausio 1 d. stojamasis mokestis yra 10 Lt, o metinis nario mokestis – 20 Lt.

Šiuo metu asociacija vienija 129 narius, dirbančius įvairiose Lietuvos sutrikusios klausos mokinių ugdymo įstaigose ir kitose organizacijose. Gausiausias narių skaičiumi yra Kauno krašto skyrius, turintis 59 narius, Panevėžio krašto skyrius, turi 25 narius, Vilniaus krašto skyrius – 19 narių, Šiaulių krašto skyrius – 18 narių, Klaipėdos krašto skyrius – 17 narių.

            

 

 

 

 

LSA įstatai

LIETUVOS SURDOPEDAGOGŲ ASOCIACIJOS ĮSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos surdopedagogų asociacija (toliau – asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma yra asociacija.

2. Asociacija yra nepelno siekianti visuomeninio pobūdžio organizacija, vienijanti specialistus, dirbančius bendrosiose ir specialiosiose ugdymo, sveikatos priežiūros ir globos įstaigose pedagoginį, psichologinį, medicininį ir socialinį darbą su  klausos negalią turinčiais asmenimis, o taip pat tėvus, auginančius sutrikusios klausos vaikus.

3. Asociacijos buveinės adresas patvirtinamas ir keičiamas įgaliotų narių konferencijoje.

4. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

5. Asociacija savo veiklą grindžia humanizmo, demokratijos, atvirumo, atsinaujinimo ir savivaldos principais.

6. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją bei valiutinę sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose.

7. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarka patvirtinama atskiru dokumentu įgaliotų narių konferencijoje

8. Su vieša informacija – metine ataskaita – sudaromos sąlygos susipažinti asociacijos buveinėje. Esant reikalui, ši vieša informacija, pranešimai ar skelbimai skelbiami respublikiniuose ar regioniniuose laikraščiuose bei kitose visuomenės informavimo priemonėse.

9.   Asociacija turi teisę gauti labdarą ir paramą.

10.   Asociacija turi teisę steigti filialus.

11.   Asociacijos veikla yra neterminuota.

II. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR VEIKLA

12. Asociacijos tikslai yra:

12.1. suvienyti surdopedagogų, pagalbos mokiniui specialistų, kitų specialistų, dirbančių su klausos  negalią turinčiais asmenimis bei tėvų pastangas, siekiant ugdyti sutrikusios klausos vaikų asmenybę, parengti juos socialiai prasmingam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje;

12.2. skatinti surdopedagogikos ir surdopsichologijos vystymąsi Lietuvoje;

12.3. tobulinti specialistų, dirbančių su sutrikusios klausos vaikais, surdopedagoginę kompetenciją, skatinant kurti efektyvią surdopedagogų rengimo, kvalifikacijos tobulinimo sistemą Lietuvoje;

12.4. skatinti ir organizuoti surdopedagogų gerosios darbo patirties sklaidą ir asociacijos narių tarpusavio bendradarbiavimą;

12.5. palaikyti kūrybinius bendradarbiavimo ryšius su respublikos ir užsienio mokslinėmis

praktinėmis institucijomis, ugdymo įstaigomis, kurčiųjų organizacijomis;

12.6. koordinuoti savo narių veiklą;

12.7. atstovauti narių interesams ir juos ginti.

13. Įgyvendindama įstatuose nustatytus tikslus, asociacija:

13.1. organizuoja kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus,  konferencijas, dalyvaujant respublikos ir užsienio valstybių mokslininkams ir praktikams;

13.2.  užsiima leidybinė veikla;

13.3. skleidžia informaciją apie naujausius respublikos ir užsienio leidinius;

13.4. konsultuoja surdopedagogus, pagalbos mokiniui specialistus, medikus,  socialinius  darbuotojus  bei tėvus įvairiais sutrikusios klausos vaikų ugdymo klausimais;

13.5. sudaro komisijas, skirtas problemoms įvairiais su surdopedagogų veikla susijusiais klausimais spręsti arba deleguoja narius į tokias komisijas;

13.6. teikia pasiūlymus kompetentingoms   organizacijoms,    sprendžiant    aktualias  sutrikusios klausos asmenų ugdymo ir reabilitacijos problemas;

13.7. įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla, neprieštaraujančia jos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti, ir kitokia jos įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.

14. Asociacijos veiklos rūšys:

14.1. pagrindinė veiklos rūšis - visuomeninių organizacijų veikla, kodas 94.12;

14.2. kitos veiklos rūšys:

14.2.1. kvalifikacijos tobulinimas, kodas 85.59;

14.2.2. kitas, niekur kitur nepriskirtas spausdinimas, kodas 18.12.

III. ASOCIACIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, NARIŲ PRIĖMIMAS

15. Asociacijos nariais  gali būti surdopedagogai, pagalbos mokiniui specialistai, kiti pedagogai, medikai, socialiniai darbuotojai ir  kiti specialistai bei tėvai, auginantys sutrikusios klausos vaikus.

16. Asociacijos  nariu  tampama, pateikus  prašymą  asociacijos  pirmininko vardu ir sumokėjus  stojamąjį nario mokestį bei einamųjų metų nario mokestį.

17. Garbės  nariais   gali būti  Lietuvos  Respublikos ir užsienio valstybių specialistai,   kurių mokslo darbai ir/ar praktinė veikla susijusi su sutrikusios klausos vaikų ugdymu ir asociacijos veikla. Garbės nariai tvirtinami asociacijos įgaliotų narių konferencijoje.

18. Asociacijos narys turi teisę:

18.1. dalyvauti ir balsuoti skyrių susirinkimuose ir įgaliotų narių konferencijoje;

18.2. naudotis asociacijos teikiamomis paslaugomis;

18.3. rinkti ir būti išrinktu į asociacijos valdymo ir kontrolės organus;

18.4.gauti išsamią  informaciją  apie  asociacijos darbą, reikšti pageidavimus ir teikti pasiūlymus jos veiklai tobulinti;

18.5. bet kada išstoti iš asociacijos. Šiuo atveju nario  mokesčio įnašai  ar kitaip organizacijai perduotos lėšos ir turtas yra negrąžinami;

18.6. pirmumo teisėmis dalyvauti asociacijos organizuojamuose renginiuose.

19.  Asociacijos nario pareigos:

19.1. laikytis  asociacijos  įstatų  ir  vykdyti  įgaliotų narių   konferencijoje  priimtus   nutarimus, susijusius  su  asociacijos  veikla;

19.2. dalyvauti asociacijos veikloje, siekti jos tikslų įgyvendinimo;

19.3. mokėti nustatyto dydžio stojamąjį ir nario mokestį. Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio mokėjimo tvarka patvirtinama atskiru dokumentu įgaliotų narių konferencijoje.

20. Garbės   nariai   dalyvauja   Lietuvos Surdopedagogų asociacijos veikloje, siekia jos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Garbės nariai nario mokesčio  nemoka.

21. Narystė draugijoje yra nutraukiama:

21.1.  kai narystės atsisakoma raštu apie tai pranešus asociacijos pirmininkui;

21.2. kai ilgiau kaip dvejus metus be pateisinamos priežasties nesumokamas  nario mokestis;

21.3. kai nusižengiama asociacijos įstatams.

IV. ASOCIACIJOS VALDYMAS

22. Asociacijos organai:

22.1. aukščiausias asociacijos organas yra įgaliotų narių konferencija, kuri turi visas visuotinio narių susirinkimo teises, privalomas pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą;

22.2. vienasmenis asociacijos valdymo organas yra asociacijos pirmininkas, kuris yra asociacijos valdybos narys, taip pat kartu yra ir asociacijos valdybos pirmininkas;

22.3. kolegialus asociacijos valdymo organas yra valdyba;

22.4. kolegialus asociacijos kontrolės organas yra revizijos komisija.

23. Įgaliotų narių konferencija:

23.1. tik įgaliotų narių konferencija gali:

23.1.1. keisti asociacijos įstatus;

23.1.2. tvirtinti asociacijos metinę finansinę atskaitomybę;

23.1.3. keisti asociacijos buveinę;

23.1.4. nustatyti asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimų tvarką;

23.1.5. priimti sprendimą dėl asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo).

23.2. Įgaliotų narių susirinkimas taip pat gali:

23.2.1. skirti, rinkti ir atšaukti valdymo organų narius;

23.2.2. skirti, rinkti ir atšaukti kitų kolegialių organų narius;

23.2.3. priimti sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;

23.2.4. numatyti tolesnes asociacijos veiklos kryptis;

23.2.5. tvirtinti garbės narius;

23.2.6. aptarti surdopedagogikos, surdopsichologijos mokslo ir praktikos klausimus, priimti konkrečias rekomendacijas.

23.3. Įgaliotų narių konferencijos sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarka:

23.3.1. eilinė įgaliotų narių konferencija yra šaukiama pirmininko nerečiau kaip vieną kartą per metus ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos. Apie konferencijos vietą, laiką ir darbotvarkę kiekvienam asociacijos nariui pranešama elektroniniu paštu arba laišku, likus ne mažiau kaip 30 dienų iki įgaliotų narių konferencijos;

23.3.2. Asmenis į įgaliotų narių konferenciją deleguoja asociacijos krašto skyriai (toliau - skyrius). Skyrių veikla ir jų atstovavimo tvarka įgaliotų narių konferencijoje numatyta 24.-24.2. punktuose;

23.3.3. neeilinė  įgaliotų   narių konferencija šaukiama nutarus asociacijos pirmininkui ir/ar valdybai arba 1/3 asociacijos narių;

23.3.4. įgaliotų narių konferencija gali priimti sprendimus, kai joje dalyvauja daugiau kaip pusė įgaliotų narių;

23.3.5. įgaliotų  narių  konferencijoje   nutarimai   priimami,  surinkus  daugiau  balsavimo metu dalyvaujančių  balsų  "už"  negu  "prieš".  Asmenys,  kurie  balsavimo  metu susilaiko, yra traktuojami kaip nedalyvaujantys balsavime. Sprendimai dėl   asociacijos įstatų   keitimo, asociacijos pertvarkymo, likvidavimo ir   reorganizavimo   priimami, surinkus ne mažiau kaip 2/3 konferencijoje dalyvaujančių įgaliotų narių balsų;

23.3.6. jeigu įgaliotų narių konferencijoje nėra kvorumo, pakartotinė įgaliotų narių konferencija šaukiama po 1 mėnesio. Pakartotinė įgaliotų narių konferencija turi teisę priimti sprendimus neįvykusios konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek konferencijoje dalyvavo asociacijos narių.

24. Skyrius yra struktūrinis asociacijos vienetas, jungiantis narius pagal teritoriją ir susidedantis iš 9 ir daugiau            narių, steigiamas asociacijos valdybos ir savo veikloje besivadovaujantis šiais įstatais bei kitais asociacijos veiklos dokumentais.

24.1. Skyriaus koordinatorius - tai asmuo, kuris  ketveriems   metams yra išrenkamas skyriaus narių  visuotiniame susirinkime. Jis   yra   atsakingas   už  skyriaus  veiklos koordinavimą ir ryšių su asociacijos valdymo organais (pirmininku ir valdyba)   palaikymą.

24.2. Visuotinis skyriaus narių susirinkimas  šaukiamas   ne  mažiau  kaip  vieną   kartą per metus. Šiame susirinkime balso teisę turi visi skyriaus nariai, priklausantys tam skyriui. Vienas narys turi vieną balsą. Visuotinis skyriaus narių susirinkimas renka skyriaus atstovus  į  įgaliotų  narių konferenciją. Renkamų  atstovų  skaičius  yra   proporcingas kiekvienam skyriui priklausančių narių skaičiui santykiu 1:4. Ženkliai pasikeitus asociacijos narių bendram skaičiui, asociacijos valdybos  sprendimu   atstovavimo   proporcija  gali būti keičiama. Susirinkimas yra protokoluojamas.

25. Pirmininkas yra vienasmenis asociacijos valdymo organas:

25.1. asociacijos   pirmininkas  yra  renkamas  ketveriems  metams.  Jį   atviru   balsavimu renka įgaliotų narių konferencija. Kandidatas,  gavęs  daugiausiai balsų, tampa asociacijos pirmininku;

25.2. išrinktas asociacijos pirmininkas automatiškai tampa asociacijos valdybos nariu ir valdybos pirmininku.

25.3.  Asociacijos pirmininko teisės ir pareigos:

25.3.1. atstovauti draugiją;

25.3.2. šaukti valdybos posėdžius;

25.3.3. koordinuoti naujų narių įstojimo tvarką;

25.3.4. pirmininkauti įgaliotų narių konferencijai bei valdybos posėdžiams;

25.3.5.sudaryti sandorius asociacijos vardu;

25.3.6. per pirmąjį metų ketvirtį  parengti   metinę   asociacijos   veiklos   ataskaitą ir pateikti ją įgaliotų narių konferencijai;

25.3.7. tvirtinti sutartis, programas.

25.4. Jei dėl tam tikrų priežasčių asociacijos pirmininkas negali vykdyti pirmininko pareigų, įsakymo   tvarka turi paskirti vieną iš valdybos narių, laikinai eiti šias pareigas.

25.5. Asociacijos pirmininką įgaliotų narių konferencija gali atšaukti ir nesibaigus kadencijai arba jis gali atsistatydinti pateikęs raštišką prašymą. Iki įgaliotų narių konferencija išrinks naują asociacijos pirmininką, šias pareigas laikinai eina valdybos paskirtas vienas iš jos narių.

26. Kolegialus valdymo organas yra asociacijos valdyba, susidedanti iš 9 narių.

27. Asociacijos valdybos rinkimas ir veiklos organizavimas:

27.1. ją renka  įgaliotų   narių   konferencija. Valdyba   yra  renkama atviru balsavimu.   Kandidatai, gavę   balsų daugumą, tampa   valdybos  nariais. Asociacijos valdyba yra renkama ketveriems metams;

27.2. už asociacijos nario dalyvavimą valdyboje, jam gali būti atlyginama;

27.3. valdyba vadovauja asociacijai tarp konferencijų. Ji renkasi kartą per pusmetį;

27.4. neeilinį valdybos  posėdį turi teisę kviesti pirmininkas  arba  pageidaujant   daugiau nei 1/2 valdybos narių;

28. Valdybos  narį, atsiradus  vakuojančiai vietai, tarp konferencijų deleguoja skyrius, iš kurio buvo iš valdybos pasitraukęs narys.

29. Valdyba   gali   priimti   sprendimus,   kai   jos  posėdyje dalyvauja daugiau kaip 1/2 narių.

30. Valdybos teisės ir pareigos:

30.1. planuoja ir tvirtina asociacijos išlaidas. Priima ir tvirtina sąmatą ir metinę finansinę atskaitomybę;

30.2. sudaro komisijas asociacijos reikalams aptarti, spęsti ir priimti;

30.3. reikalui esant, sudaro komisijas, priima  jų veiklos  programą, koordinuoja  darbą  ir tvirtina sprendimus. Komisijoms   vadovauja   asociacijos pirmininkas  ar jos valdybos narys. Vadovavimo pasirinkimo kriterijus yra kompetencija. Komisijos pirmininkas dalyvauja valdybos posėdžiuose.

30.4. skelbia ir organizuoja viešosios informacijos skelbimą;

30.5. organizuoja savanoriškus darbus;

30.6. priima sprendimus dėl asociacijos regioninių skyrių steigimo  ar jų veiklos nutraukimo.

31. Revizijos komisija - tai   kolegialus   asociacijos   kontrolės  organas, susidedantis iš 3 narių:

31.1. revizijos komisiją atviru balsavimu renka   įgaliotų   narių   konferencija.  Kandidatai, gavę daugiausiai balsų, tampa asociacijos revizijos komisijos nariais;

31.2. revizijos   komisija   tikrina   valdybos  finansinę veiklą ir kasmet atsiskaito įgaliotų narių konferencijai;

31.3. revizijos komisija yra renkama ketveriems metams.

32. Asociacijos valdybos posėdžiai, įgaliotų narių konferencija, revizijos komisijos posėdžiai yra protokoluojami. Protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir sekretorius.

V. INFORMACIJOS, PRANEŠIMŲ PATEIKIMO TVARKA

33. Dokumentų ir kitos informacijos apie asociacijos veiklą pateikimo tvarka yra asociacijos valdybos nustatoma atskiru dokumentu.

34. Vieša informacija apie asociacijos veiklą yra skelbiama asociacijos internetinėje svetainėje, laiškais, siunčiamais elektroniniu ir/ar paprastu paštu, mėnraštyje „Akiratis“, kituose spaudos leidiniuose.

35. Apie asociacijos reorganizavimą, pertvarkymą ar likvidavimą viešai skelbiama tris  kartus   ne mažesniais kaip trisdešimt dienų intervalais dienraštyje „Kauno diena".

36. Kita informacija, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos  įstatymai, numatytais  terminais  ir apimtimi pateikiama dienraštyje „Kauno diena".

VI. LĖŠŲ IR PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI ASOCIACIJOS VEIKLOS KONTROLĖS TVARKA

37. Asociacijos veiklą, jos lėšų naudojimą kontroliuoja įgaliotų narių konferencijoje išrinkta revizijos komisija.

38. Asociacijos lėšas sudaro:

38.1. asociacijos narių stojamieji mokesčiai ir narių mokesčiai, kurių dydį nustato įgaliotų narių konferencijoje;

38.2. lėšos, kitas turtas ir paslaugos, gautos kaip parama;

38.3. fizinių, juridinių asmenų dovanotos, labdaros organizacijų ir labdaros bei paramos fondų paaukotos lėšos bei turtas;

38.4. nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos lėšos;

38.5. 2 proc. gyventojų pajamų mokesčių lėšos;

38.6. kitos teisėtai įgytos lėšos ir turtas.

39. Lėšas asociacija naudoja veiklai šiuose įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti.

40. Asociacijos pirmininkas per pirmąjį metų ketvirtį  parengia   metinę   asociacijos   veiklos   ataskaitą ir pateikia ją įgaliotų narių konferencijai.

VII. ASOCIACIJOS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA

41. Keisti ir papildyti asociacijos įstatus turi teisę įgaliotų narių konferencija ne mažesne negu 2/3 visų dalyvavusių konferencijoje  narių balsų dauguma.

42. Įgaliotų narių konferencijai priėmus sprendimą pakeisti ar papildyti įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo asociacijos pirmininkas. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo ų įregistravimo juridinių asmenų registre dienos.

VIII. ASOCIACIJOS VEIKLOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA

43. Lietuvos surdopedagogų asociacija savo veiklą nutraukia įgaliotų narių konferencijos ne mažiau negu 2/3 visų konferencijoje dalyvavusių narių balsų  sprendimu ir  sudarius likvidacinę komisiją.

44. Visus klausimus, susijusius su  Lietuvos surdopedagogų asociacijos likvidavimu, sprendžia įgaliotų narių konferencijos išrinkta Lietuvos surdopedagogų asociacijos likvidacinė komisija.

45. Likvidavus Lietuvos surdopedagogų asociaciją, likęs  turtas  ir lėšos panaudojamos Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

46. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo numatytu ypatumus.